لیست کلاس های آنلاین


دانشجویان عزیز با توجه به دوره ی ثبت نامی خود وارد کلاس مربوطه شوید.


روز های زوج

 

 

اساتید

09:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:30 – 13:00
13:00 – 14:30
15:00- 16:30
16:00 – 17:30
17:00 – 18:30
17:00 – 20:00

آرامی – F1.2

       

ورود

     

پری – B3

             

ورود

یارمحمدی -FR4

           

ورود

 

یارمحمدی -FR6

   

ورود

         

آرامی – F3.5

           

ورود

 

ناصری-S.P.I.4

       

ورود

     

ناصری – SI4

           

ورود

 

علوی – SE4

       

ورود

     

 

روز های فرد

 

 

اساتید

09:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:30 – 13:00
13:00 – 14:30
15:00 – 16:30
16:00 – 17:30
17:00 – 18:30
17:00 – 20:00

خرمی – S.U.I4

           

ورود

 

علوی – S1.2

       

ورود

     

پیرزاده – F5.4

       

ورود

     

پیرزاده – F5.1

           

ورود

 

جعفر زاده – F3.2 

           

ورود

 

بیاتی – F2.3

           

ورود

 
                 
                 

 

 

 

کلاس های IELTS و TOEFL

 

 

 

 

کلاس های IELTS و TOEFL