021-66491210    

معرفی اعضای خانواده در زبان آلمانی

معرفی اعضای خانواده در زبان آلمانی

معرفی اعضای خانواده در زبان آلمانی

جزئیات

یکی از مهم ترین مواردی که در زبان آلمانی نیاز است که حتما یاد بگیرید بیان اعضای خانواده است که در این مطلب به این موضوع پرداخته شده است.

15 شهریور 1400
معرفی اعضای خانواده در زبان آلمانی
 
عناوین اعضای خانواده، یکی از نخستین مواردی است که افراد باید در حین یاد گیری یک زبان جدید آن‌ها را فرا بگیرند. باید بدانید که صحبت کردن در مورد خانواده و مسائل خانوادگی، در آلمان نسبت به ایالات متحده چندان رایج نیست، شاید به این دلیل که آلمانی ها ارزش زیادی برای حفظ حریم خصوصی قائل هستند. حتی اگر بخواهید این کار را انجام دهید، باید بدانید که چگونه در مورد خانواده خود صحبت کنید.
در ایالات متحده، صحبت کردن در مورد خانواده، die Familie (dee fâ-mee-lee-e)، یک راه عالی برای آشنایی با افراد است. حتی ممکن است برخی افراد عکس های اعضای خانواده خود را به دیگران نشان دهند. در اینجا چند روش برای صحبت در مورد خانواده به زبان آلمانی آورده شده اند.
فهرست زیر شامل بیشتر اعضای خانواده است. با این کلمات آشنا شوید تا بتوانید درباره خانواده خود با اشخاص دیگر وارد گفتگو شوید:
 •        der Bruder (dêr brooh-der) (برادر)
 •        der Cousin (dêr kooh-zen) (فرزندان پسر عمو/دایی/خاله/عمه)
 •        die Cousine (dee kooh-zeen-e) (فرزندان دختر عمو/دایی/خاله/عمه)
 •        die Eltern (dee êl-tern) (والدین)
 •        die Frau (dee frou) (زن/همسر)
 •        die Geschwister (dee ge-shvis-ter) (خواهر و برادر)
 •        die Großeltern (dee grohs-êl-tern) (پدربزرگ و مادربزرگ)
 •        die Großmutter (dee grohs-moot-er) (مادربزرگ)
 •        der Großvater (dêr grohs-fah-ter) (پدربزرگ)
 •        der Junge (dêr yoong-e) (پسر)
 •        die Kinder (dee kin-der) (بچه ها)
 •        das Mädchen (dâs maid-Hên) (دختر)
 •        der Mann (dêr mân) (مرد/شوهر)
 •        die Mutter (dee moot-er) (مادر)
 •        der Onkel (dêr on-kel) (عمو و دایی)
 •        die Schwester (dee shvês-ter) (خواهر)
 •        der Sohn (dêr zohn) (پسر)
 •        die Tante (dee tân-te) (خاله و عمه)
 •        die Tochter (dee toH-ter) (دختر)
 •        der Vater (dêr fah-ter) (پدر)

از کلمات زیر برای نسبت های سببی که به واسطه ازدواج ایجاد می شوند استفاده کنید:
 
        der Schwager (dêr shvah-ger) (برادر زن/برادر شوهر/شوهر خواهر/باجناق)
        die Schwägerin (dee shvai-ger-in) (زن برادر/خواهر شوهر/خواهر زن/ جاری)
        die Schwiegereltern (dee shvee-ger-êl-tern) (پدر زن و مادر زن/ پدر شوهر و مادر شوهر)
        die Schwiegermutter (dee shvee-ger-moot-er) (مادر زن/مادر شوهر)
        der Schwiegersohn (dêr shvee-ger-zohn) (داماد/شوهر دختر)
        die Schwiegertochter (dee shvee-ger-toH-ter) (عروس)
        der Schwiegervater (dêr shvee-ger-fah-ter) (پدر زن/پدر شوهر)

برای توصیف پسوند خوانده، از پیشوند  Stief-به اضافه نسبت استفاده می کنیم، مانند   : Stiefbruder (steef-brooh-der)  که به معنی برادر خوانده می باشد. برای توصیف پسوند ناتنی از پیشوند Halb – استفاده می کنیم، بنابراین خواهر ناتنی می شود: Halbschwester (hâlp-shvês-ter).
کودکان آلمانی زبان، برای گفتگو درباره والدین و مادربزرگ و پدربزرگ خود از اصطلاحات زیر استفاده می کنند:
 
 •         die Mama (dee mâ-mâ) (مامان)
 •         die Mutti (dee moot-ee) (مامانی)
 •         die Oma (dee oh-mâ) (مامان بزرگ)
 •         der Opa (der oh-pâ) (بابا بزرگ)
 •         der Papa (dêr pâ-pâ) (بابا)
 •         der Vati (dêr fâ-tee) (بابایی)

کودکان برای اشاره مستقیم به بزرگترها، حروف تعریف dee (dee) و (der (dêr) را حذف می کنند. مثلاً Mama! Komm her! (mâ-mâ!! kom hêr) به معنی مامان بیا اینجا!

مقاله ها مرتبط